Hanes

1820 yw’r flwyddyn. Mae’n ddiwrnod marchnad a’r dref yn ferw gwyllt gan brysurdeb. Mae pob dim yn cael ei werthu ar y strydoedd yn yr awyr agored. Mae’r cig sydd ar werth yn hongian ar fachau sy’n sownd wrth furiau adeiladau; mae lloi bach yn cael eu lladd yn ôl y galw a’r perfeddion yn cael eu taflu ar ôl eu tynnu, a llaeth yn cael ei arllwys yn lwtsh i ystenau a bwcedi. Mae’r holl gynhyrchion hyn yn cael eu cynnig i’r cyhoedd i’w bwyta er bod y cyfan yn gwbl agored i’r elfennau, anifeiliaid a phryfetach, ochr yn ochr â nwyddau haearn a phopeth arall sydd ar gael ar stondinau marchnad. A’r cyfan oll ymhlith gweddillion marchnad yr wythnos gynt sydd yno’n pydru.

Early street scene including Guildhall Cardigan

Early street scene including Guildhall Cardigan

Roedd y dref yn tyfu ac angen ei glanhau a’i chymhennu. Yn 1822 aeth pobydd a thafarnwr llewyrchus o’r enw William Phillips ati i adeiladu neuadd farchnad a lladd-dy ar waelod Lôn y Farchnad (Market Lane) yn y Mwldan. Gosododd yr adeilad ar brydles i’r Gorfforaeth am 99 mlynedd, a hynny am rent blynyddol o £20. Cyn hir, serch hynny, aeth yr adeiladau hyn yn rhy fach ac arllwysodd y farchnad allan i’r strydoedd unwaith eto. Yn 1836 penderfynodd Cyngor y Dref i basio deddf leol fyddai’n golygu y cai’r dref ei thacluso a’r farchnad ei chadw’n lân. Byddai’r rhai hynny oedd yn gwrthod cydymffurfio yn cael eu dirwyo.

Parhaodd y dref i dyfu fel canolfan farchnad ac roedd bod heb adeilad addas ar gyfer marchnad yn achosi ‘trafferthion mawr’ iddi, yn ôl y sôn. Roedd yn amlwg bod rhaid gwneud rhywbeth. Yn 1855 gofynnodd Cyngor y Dref am gyngor cwmni o gyfreithwyr yn Llundain a chawsant glywed bod modd corffori’r holl welliannau angenrheidiol mewn un Ddeddf Seneddol, a hynny ar gost o £600 yn unig.

Roedd yna wrthwynebiadau, wrth gwrs, oherwydd byddai’r cynllun newydd yn golygu cau’r farchnad bresennol, ond talwyd £100 yr un i berchnogion yr adeilad fel iawndal ac felly bu’n bosib dechrau ar y gwaith o godi adeilad newydd y farchnad.

Y safle a ddewiswyd ar gyfer Neuadd newydd y Farchnad oedd Tyle’r Ysgol Rydd (Free School Bank) – y llethr sydd i’w weld ychydig y tu hwnt i leoliad Porth y Gogledd nôl yn y Canol Oesoedd – ac sy’n llecyn amlwg ar ben uchaf Stryd y Priordy, oedd yn cael ei thorri trwodd bryd hynny. Byddai’r ysgol ramadeg, fu’n defnyddio’r safle ers 1804, yn cael ei hailgartrefu yn yr adeilad newydd. Roedd y lladd-dy i’w godi ymhell oddi yma ar safle tai’r tlodion wrth ymyl Bath House yn ardal Mwldan Uchaf. Erbyn Tachwedd 1856 roedd y cynlluniau wedi eu cymeradwyo ac ym mis Gorffennaf 1857 pasiwyd y Ddeddf Seneddol angenrheidiol, a hynny ar gost o £943.

Agorwyd yr Adeiladau Cyhoeddus yn swyddogol ar 9fed Gorffennaf 1860 a chafodd y marchnadoedd eu hagor ar y diwrnod canlynol. Yn ôl W.J. Lewis yn ‘The Gateway to Wales, a History of Cardigan’, 1990:

‘Gosodwyd y Garreg Sylfaen ar 8fed Gorffennaf gan y Maer, R.D. Jenkins, i fonllefau o orfoledd ac i gyfeiliant clychau Eglwys y Santes Fair a thaniwyd tair rownd o ganon y Gorffolaeth yn Netpool gan Mri. Donald a Stephens, pensiynwyr o’r fyddin. Dosbarthwyd casgen naw galwyn o gwrw du – ‘porter’ ymhlith y gweithwyr; roedd y strydoedd wedi eu haddurno a chynhaliwyd gorymdaith a ymwelodd yn gyntaf â’r adeilad newydd ar Dyle’r Ysgol Rydd (Free School Bank) cyn mynd ymlaen i safle’r lladd-dy newydd (Mwldan), yn ôl drwy Feidrfair (St. Mary’s Lane), a Stryd y Santes Fair (St. Mary Street) i’r Groes (Cross), drwy Stryd y Bont (Bridge Street) i Ben-y-bont (Bridgend) ac yn ôl i Neuadd y Sir (Shire Hall).’

Mae’r cynllun yn dangos y farchnad gyda’r stondinau cig ar yr ochr Ogleddol ac yna dofednod, menyn a chaws ar ochr Ddeheuol y llawr uchaf. Ar y llawr isaf, byddai anifeiliaid yn cael eu gwerthu’n fyw ac yna’u tywys i’r Lladd-dy newydd (a godwyd dan yr un cytundeb) yn y dyffryn, rhyw ddau canllath i’r Gogledd (Theatr Mwldan heddiw).

Pensaernïaeth

Hwn oedd yr adeilad dinesig cyntaf ym Mhrydain i’w godi yn y dull ‘Gothig modern’ – y dull a gymeradwyai John Ruskin. Mae’n cynnwys dylanwad Arabaidd sydd i’w weld yn glir yn addurn y bwa yn Neuadd y Dref (Guildhall) ac yn Neuadd y Farchnad. Adlewyrchwyd y diddordeb cenedlaethol yn y cynllun hwn ar y pryd gan ddarlun yn ‘The Building News’, 1859 ac mae arbenigwyr ym maes pensaernïaeth Oes Fictoria yn dal i’w ystyried yn enghraifft eithriadol brin yng nghyd-destun adeiladau cyhoeddus Gothig.

Cardigan Town Hall and Market from The Building News September 1859

Cardigan Town Hall and Market from The Building News September 1859

Dau wagle cwbl wahanol yw dau lawr y farchnad. Mae cymeriad canoloesol yn perthyn i’r is-farchnad gyda’i cholofnau crynion a’i chrymdoeau sy’n cael eu goleuo gan gafn golau o’r llawr uchaf a’r ffenestri sydd i’w gweld ym muriau’r De a’r Gorllewin. O boptu’r cafn golau agored yn y canol gwelir bwâu Gothig, dau i’r Dwyrain a’r Gorllewin, a thri i’r Gogledd a’r De, ac mae cylch allanol o golofnau crynion yn ei amgylchynu. Mae i’r colofnau rhyw symlrwydd cydnerth, gwaelod crwn sy’n tapro a siafftiau crynion sy’n broesio ar y brig i ffurfio sgwâr. Mae bwâu Gothig y cafn golau yn adlewyrchu’r bwâu sydd i’w gweld ar y tu allan mewn carreg Focs am yn ail â’r haen allanol o frics coch. Gosodwyd y grisiau canolog sy’n arwain i’r llawr uchaf yn 1969 pan godwyd y llawr estyllog canolog gwreiddiol. Yng nghornel y De Ddwyrain mae’r grisiau carreg cywrain gyda’u canllaw enfawr o garreg, a grymwyd yn gain serch hynny, sy’n arwain i’r llawr uchaf. Mae presenoldeb naw ffenestr fawr a’r cafn golau yn golygu bod yr is-farchnad wedi ei goleuo’n gymharol dda, er ei bod yn dywyllach ar hyd muriau’r Dwyrain a’r Gogledd sydd heb unrhyw ffenestri. Fflagiau llechi sydd ar y lloriau ac eithrio yn ardal y cafn golau, lle ceir concrit modern.

cardigan-guildhall-market-historic-layout

Mae’r uwchfarchnad yn ofod llawer goleuach ac mae’n derbyn golau o gribau gwydrog y pedwar to o’u cwmpas ac o lantern wydr ar y to talcennog dros y cafn golau Gothig. Roedd y muriau allanol sydd heb ffenestri wedi eu rhannu’n gyplau ar un adeg, gan barwydydd o bren mwy na thebyg, gyda math o belmet ar draws pob cwpwl yn arddangos enw’r masnachwr. Mae’r llawr wedi’i balmantu â slabiau mawr o lechi. Mae dylanwad y dwyrain canol i’w weld yn y pyrth bwaog rhesog o amgylch y cafn golau ac ar arwyneb allanol yr adeilad. Mae’r uwchfarchnad yn arwain i’r cowrt neu’r clos sydd ar lefel y brif stryd, gyda’r ddwy ffenest yn cael eu darlunio fel pyrth bwaog mynedfa agored yn y cynlluniau gwreiddiol. Cafodd yr adeilad ei ddefnyddio’n barhaus fel marchnad ers ei agor yn 1860 er gwaethaf nifer o ymdrechion amharchus yn y gorffennol i newid yr adeilad a’r defnydd a wneir ohono.

Llechi glas Ordofigaidd o’r chwareli yng Nghilgerran yw’r prif ddefnydd ar gyfer y muriau, ynghyd â bandiau llorweddol cul o frics coch.

Lluniau Hanesyddol Marchnad Neuadd y Dref (Guildhall) Aberteifi

 

Yr Uwch-farchnad, diwedd y 19eg ganrif

Yr Uwch-farchnad, diwedd y 19eg ganrif

 

Yr Uwch-farchnad, diwedd 19eg ganrif; Te Dathlu, Coroni?

Yr Uwch-farchnad, diwedd 19eg ganrif; Te Dathlu, Coroni?

 

Lefel yr Is-Farchnad cyn gosod y stondinau marchnad

Lefel yr Is-Farchnad cyn gosod y stondinau marchnad

 

Reg. Evans - Cigydd yn yr Uwch-farchnad yn yr 1950au

Reg. Evans – Cigydd yn yr Uwch-farchnad yn yr 1950au

Rhannu'r dudalen hon: